Infórmaselles aos usuarios do servizo que, con motivo das medidas adoptadas na declaración do estado de alarma polo Covid-19, a empresa VIAQUA, caso de prolongarse esta situación, adoptará as seguintes medidas:


1.- Non se realizará a lectura dos contadores, procedéndose á estimación dos consumos ata poder obter a lectura real e normalizándose os mesmos por exceso ou defecto nas seguintes facturacións.
2.- Amplíase o pago das facturas cunha mora de 30 días no período voluntario.
3.- Durante toda a vixencia do estado de alarma, non se realizarán interrupcións do subministro por falta de pagamento, en ningún caso.

Descargas