BANDO INFORMATIVO

MEDIDAS HIXIÉNICAS E PREVENTIVAS COVID-19

 

A fin de lembrar ás veciñas e veciños de Viana do Bolo as distintas medidas hixiénicas e preventivas a ter en conta ó longo do período de confinamento domiciliario, esta Alcaldía ten a ben

 INFORMAR

PRIMEIRO. As medidas recomendadas polas autoridades sanitarias para protexernos do novo Coronavirus COVID-19 son as seguintes:

 • Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón.
 • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
 • Ao tusir, cubrir a boca ben cun pano desbotábel, ou ben contra o brazo co cóbado flexionado.
 • En caso de presentar calquera síntoma respiratorio, evitar o contacto próximo con outras persoas.
 • Da cordo coas instrucións das autoridades sanitarias, a poboación sa non precisa empregar máscara. Estas resultan eficaces para prever a transmisión do virus se as levan aqueles que están enfermos.

 

SEGUNDO. Só se pode saír da casa para realizar as COMPRAS IMPRESCINDIBLES DE PRIMEIRA NECESIDADE, seguindo as seguintes precaucións:

 • Poden ir á compra aquelas persoas que non presenten síntomas. As persoas con patoloxías previas ou factores de risco deben quedar na casa.
 • Mantén unha distancia mínima de 1 metro e medio, e evita as aglomeracións.
 • Emprega luvas de usar e tirar.
 • Non toques a túa cara, e lava as mans en canto chegues á casa.
 • Planifica as túas compras: fai unha lista de todo o que necesitas para varios días.
 • As persoas maiores que así o necesiten, poden dirixirse ó teléfono do Concello (988 340 120) en horario de 9:00 a 14:00 horas para solicitar que o persoal municipal lles achegue alimentos ou medicación.

 

TERCEIRO. En caso de presentar a sintomatoloxía propia do COVID-19 (febre, tose seca e sensación de falta de aire) EVITAR ACUDIR DIRECTAMENTE Ó CENTRO DE SAÚDE. Deberase CONTACTAR TELEFÓNICAMENTE co 900 400 116 ou co 061.

 

 

Descargas