ORDE DO DÍA

 

PRIMEIRO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DAS SESIÓNS ANTERIORES CELEBRADAS OS DÍAS 30 DE XANEIRO E 6 DE MARZO DE 2020.

SEGUNDO.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DENDE A 2020-0043 ATA A DA PRESENTE CONVOCATORIA.

TERCEIRO.- DAR CONTA DO EXPEDIENTE Nº166/2020, DE DOTACIÓN DUN CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON SUPERÁVIT PARA ATENDER GASTOS SOCIAIS DERIVADOS DO COVID-19 E CONVALIDACIÓN DO MESMO POLO PLENO DA CORPORACIÓN.

CUARTO.- DAR CONTA DAS ACTUACIÓNS REALIZADAS PARA PALIAR A SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19.

QUINTO. SORTEO DAS MESAS ELECTORAIS.

SEXTO.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2019.

SÉTIMO.- PRÓRROGA DO CONTRATO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO MARCO DO SISTEMA PARA A AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN Á DEPENDENCIA NO CONCELLO DE VIANA DO BOLO.

OITAVO.- DECLARACIÓN DE CADUCIDADE DO PROCEDEMENTO DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVIZOS POR INCUMPRIMENTOS VARIOS A VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U, E ORDENACIÓN DO ARQUIVO DAS ACTUACIÓNS (EXPDTES. 2/2017 E.T.A.P. HEDROSO; 3/2017 DEPÓSITOS DE AS CARRELAS E FERRADAL; 4/2017 EDAR A GALEGA).

NOVENO. MOCIÓNS DOS GRUPOS POLÍTICOS:

BNG – MOCIÓN PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN GALEGO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

BNG – MOCIÓN  SOBRE A LINGUA GALEGA.

PSOE – MOCIÓN PARA A DECLARACIÓN DO ENTROIDO DE VIANA COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO NACIONAL.

PSOE – MOCIÓN SOBRE MEDIDAS ECONÓMICAS POLO COVID-19.

Vídeos