ORDE DO DÍA:

PRIMEIRO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA O DÍA 16 DE XUÑO DE 2020.

SEGUNDO.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DENDE A Núm. 362 ATA A DA PRESENTE CONVOCATORIA.

TERCEIRO.- DAR CONTA DE SETENZAS XUDICIAIS CUARTO.- DAR CONTA DOS ESCRITOS DE ABANDONO DO GRUPO POLÍTICO DO PS DE G-PSOE DOS CONCELLEIROS ABELARDO CARBALLO ALONSO E SANTIAGO BARJA BARJA

QUINTO.- ACEPTACIÓN, SE PROCEDE, DA CESIÓN GRATUÍTA, POR PARTE DA ASOCIACIÓN VECIÑAL “AS NEVES” DE FORNELOS DE COVA, DUN INMOBLE ADICADO A LOCAL SOCIAL.

SEXTO.- MOCIÓN PRESENTADA POLA ALCALDÍA RELATIVA AO ANTI-TRANSFUGUISMO

SÉTIMO.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á UTILIZACIÓN DOS FONDOS MUNICIPAIS POR PARTE DO GOBERNO DO ESTADO

OITAVO.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS.

Vídeos