O vindeiro 24 de setembro, ás 20:00 horas, na Casa da Cultura, celebrarase o Pleno Ordinario para a votación e debate dos seguintes asuntos: 

PRIMEIRO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DAS SESIÓNS ANTERIORES CELEBRADA OS DÍA 30 DE XULLO E 1 DE SETEMBRO DE 2020.
SEGUNDO.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DENDE A Núm. 473 ATA A DA PRESENTE CONVOCATORIA.
TERCEIRO.- PROPOSTA DE CREACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
CUARTO.- PROPOSTA DE ESTABLECEMENTO DE DEDICACIÓNS PARCIAIS AO ALCALDE E O 1º TENENTE DE ALCALDE.
QUINTO.- NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS.
SEXTO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTA XERAL CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2019.
SÉTIMO.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.
OITAVO.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO.
NOVENO.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS.