ORDE DO DÍA

 

PRIMEIRO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DAS SESIÓNS ANTERIORES CELEBRADA OS DÍA 30 DE XULLO E 1 DE SETEMBRO DE 2020.

SEGUNDO.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DENDE A Núm. 473 ATA A DA PRESENTE CONVOCATORIA.

TERCEIRO.- PROPOSTA DE CREACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

CUARTO.- PROPOSTA DE ESTABLECEMENTO DE DEDICACIÓNS PARCIAIS AO ALCALDE E O 1º TENENTE DE ALCALDE.

QUINTO.- NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS.

SEXTO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTA XERAL CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2019.

SÉTIMO.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.

OITAVO.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO. NOVENO.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS.

Vídeos