Videoacta do Pleno Ordinario celebrado o 28 de xaneiro de 2021 na Casa da Cultura do Concello de Viana do Bolo, coa seguinte Orde do Día:

 

PRIMEIRO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA O DÍA 26 DE NOVEMBRO DE 2020.

SEGUNDO.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DENDE A NÚM. 715 ATA A 787 DO ANO 2020 E DA 001 DO PRESENTE EXERCICIO DE 2021 ATA A DA CONVOCATORIA DA PRESENTE SESIÓN.

TERCEIRO.- DAR CONTA DA RENUNCIA DE SANTIAGO BARJA BARJA, COMO SEGUNDO TENENTE DE ALCALDE, E NOMEAMENTO PARA O CARGO DE MARÍA CARMEN CONDE LORENZO ASÍ COMO DO DE RAMONA GARCÍA MÉNDEZ COMO TERCEIRA TTE DE ALCALDE

CUARTO.- DAR CONTA SINATURA CONVENIO TRACTOR

QUINTO.- DECLARACIÓN DE URXENCIA E TRATAMENTO, SE PROCEDE, DA APROBACIÓN DA ENCOMENDA DE XESTIÓN PARA LEVAR A CABO O EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO PARA A EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA NO TERRITORIO DOS CONCELLOS DO GDR SIL-BIBEI-NAVEA.

SEXTO.- CESIÓN DA CONCESIÓN DO USO PRIVATIVO DA VÍA PÚBLICA MEDIANTE AS INSTALACIÓNS DA DISTRIBUCIÓN DE GAS PROPANO CANALIZADO NO NÚCLEO URBÁN DE VIANA DO BOLO A PRIMAGÁS ENERGÍA, S.A.

SÉTIMO.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS DO EXERCICIO 2020 PARA A SÚA APLICACIÓN NO VIXENTE ORZAMENTO DE 2021

OITAVO.- RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPOSTO POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA O ACORDO DO PLENO DE DATA 01.09.2020 DE DEBATE E VOTACIÓN DA MOCIÓN DE CENSURA

NOVENO.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á DEMANDA PARA QUE SE CUBRA A PRAZA DE MÉDICO QUE ESTÁ VACANTE NO CENTRO DE SÁUDE DE VIANA. 

DÉCIMO.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS.

Vídeos