Lista de aspirantes admitidos/as e excluídos/as para os postos de Psicólogo/a, Educador/a e Logopeda para o Servizo de Atención Temperá.

As persoas aspirantes excluídas, así como as omitidas na relación de admitidas e excluídas, disporán do
prazo ata o 01/06/2021 para subsanar os defectos que motivasen a súa exclusión ou a súa omisión da relación de admitidos/as e excluídos/as

Descargas