Rematado o prazo de presentación de alegacións para a contratación de un/unha Psicólogo/a, un/unha Educador/a Social e un/unha Logopeda, en réxime de persoal laboral temporal, de conformidade coas Bases da convocatoria para o sevizo de Atención Temperá; esta Alcaldía, de conformidade co artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, acorda publicar a LISTA DEFINITIVA de aspirantes admitidos/as e excluídos/as.

Descargas