Á vista da Acta do Tribunal de selección para a contratación de un/unha Psicólogo/a, un/unha Educador/a Social e un/unha Logopeda, en réxime de persoal laboral temporal, de conformidade coas Bases da convocatoria para o sevizo de Atención Temperá,

Esta Alcaldía, de conformidade co artigo 21.1.h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local e o artigo 33 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

RESOLVE:

Aprobar a relación de candidatos baremados, segundo consta na Acta do Tribunal

Descargas