RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DO TRIBUNAL
Examinados os criterios de valoración de candidatos, e de conformidade co artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local,

RESOLVO
PRIMEIRO. Designar aos membros do Tribunal que deben calificar as solicitudes presentadas polos interesados, notificarlles a resolución de designación, para o seu coñecemento, e publicar a composición do Tribunal na Sede Electrónica deste Concello [vianadobolo.sedeelectronica.gal] e na páxina web www.vianadobolo.gal

  • Presidenta: M.ª Isabel González Domínguez.
  • Secretaria: Milagros Vázquez Rivas.
  • Vogais: 
    • o primeiro vogal: Mónica Elexporu Antunez.
    • o segundo vogal: M.ª Dolores Barba Seoane.

SEGUNDO. Dar conta da presente resolución ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que celebre.

Así o dispón e asina o Alcalde-Presidente, en Viana do Bolo na data que consta na sinatura electrónica deste documento. Dou fe.

Descargas